На 10 Април 2023г. фирма „Екзалто“ ЕООД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура BG-RRP-3.004 „Технологична модернизация” на Оперативна програма „Национален план за възстановяване и устойчивост“, приоритетна ос „Интелигентна индустрия“.

Име на проекта: Технологична модернизация в предприятието

Номер на договора: BG-RRP-3.004-0082-C01

Основната цел на проектното предложение и предвидените инвестиции е повишаване на производствения капацитет на ЕКЗАЛТО ЕООД, чрез разширяване капацитета на съществуващия стопански обект на компанията, намаляване на производствените разходи, оптимизиране на производствената верига, възстановяване на икономическия потенциал на фирмата от периода преди COVID пандемията и създаване на условия за бъдещ растеж и развитие чрез закупуване на нови активи, цифровизация и оптимизиране на производствените процеси.

Като очакван резултат е и подобряване експортният потенциал и осигуряване на устойчиво развитие на ЕКЗАЛТО ЕООД на пазара и увеличен оборот след предоставяне на финансовата подкрепа.

Допълнително, предвидените инвестиции по проект ще са съобразени с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда и ще допринасят за екологичния преход на страната, включително предотвратяването на образуването на отпадъци и тяхното рециклиране.

Всички предвидени проектни дейности ще са съобразени с принципите на равнопоставеност на жените и мъжете и осигуряване на равни възможности за всички.

Начало на проекта: 10.04.2023 г.

Край на проекта: 10.04.2024 г.

Продължителност: 12 месеца

Общата стойност на проекта е 360 000 лв., от които 180 000 лв. безвъзмездно финансиране.

eu

Декларация кандидати

Изисквания оферти

Образец на списък с основни доставки

Оферта ПМС 80

Прилож II общи условия

Примерен договор

Примерна методика за оценка

Публична покана

Back
Account
Close