1. Въведение

ЕКЗАЛТО ЕООД (наричана по-нататък за кратко “Компанията”) е поела ангажимент за поддържане на високи етични стандарти и силно налага целостта на своите бизнес практики, действащи по целия свят. Компанията няма да се обвързва с подкупи и/или корупция.

Целта на този документ е да определи политиката на Компанията по отношение на подкупите и корупцията. Тази политика се прилага стриктно към всички служители, директори, агенти, консултанти, предприемачи и на всички други лица или органи, свързани с Компанията, във всички региони, области и функции.

Важно е, да прочетете и разберете този документ и да действате в съответствие със заложената в него политика.

2. Обхват

Тази политика се отнася за всички лица, работещи на всички нива в Компанията, в това число партньори, консултанти, служители (постоянни, срочни или временни), предприемачи, стажанти, надомни работници или всяко друго лице, свързано с Компанията, независимо къде се намират (наричани по-долу работници или служители).

3. Политика и процедури

Забрани

Всички форми на подкупи и корупция са забранени. Дружеството няма да толерира никакви актове на подкуп или корупция. Забранено е подаряването във всичките му форми – дори обещанието за даване на подаръци или се съгласието да се получат е забранено. Всяко нарушение на тази политика или местното законодателство може да доведе до предприемане на дисциплинарни мерки, които в крайна сметка могат да доведат до уволнение.

Подкупи

Дружеството не участва в актове на корупция, плащане на подкупи или в получаване на рушвети пряко или косвено. Компанията забранява на своите служители всякакво участие в актове на корупция, плащане на подкупи и/или рушвети, както и приемане на подкупи и/или рушвети от държавни служители и частни лица, като например персонала на компаниите, с които компанията си сътрудничи в бизнеса.

Подаръци, гостоприемство и разходи

Според различните световни закони за борба с корупцията е незаконно да се предоставят парични средства или нещо със сходен характер (като подаръци, бизнес обеди, вечери или развлечения) на физически лица, с цел започване или запазване на бизнеса, както и за осигуряване всякакви неправомерни ползи. Тези закони не забраняват разумните и обичайните бизнес подаръци, храна и развлечения.

Прекалено щедрите подаръци или гостоприемство, независимо дали те са дадени или получени, са неприемливи, тъй като те може да създадат впечатление, че компанията се опитва да създаде или получи благоприятно бизнес отношение, предоставяйки лични облаги на дадени лица. В допълнение, подаръците и гостоприемството могат сами по себе си да бъдат считани за подкуп. Уверете се, че всички подаръци и всяко гостоприемство се отнасят до нормалните и разумни цели, следващи хода на обичайната бизнес дейност.

Помощни плащания

Дружеството не извършва и няма да приема облекчаващи обстоятелствата плащания или рушвети от всякакъв вид. Ако сте упълномощени да направите плащане от името на компанията, винаги трябва да бъдете наясно с това, за което е плащането и дали исканата сума е пропорционална на стоките или услугите, които са извършени. Винаги трябва да искате разписка, която уточнява причината за възникване на плащането. Ако имате някакви подозрения, притеснения или въпроси относно дадено плащане, трябва да повдигнете тези въпроси пред управителя.

Всички работници трябва да избягват всяка дейност, която може да доведе до подобно плащане, или за която предполагат, че плащането ще бъде направено или прието от Компанията.

Конфликт на интереси

Служителите на компанията трябва да избягват ситуации или сделки, в които личните интереси помежду им биха могли да са в конфликт или в конфликт с интересите на Компанията. Това включва: използването на всяка информация за клиенти, свързана с обвързаността им с Компанията, за лична изгода; предоставяне на такава информация към трета страна; или действане по начин, който може да се тълкува като вътрешна търговия.

Конфликт на интереси може да възникне, ако лицата имат личен интерес от бизнес сделки, свързани с Компанията. Личните интереси могат да бъдат преки или непреки, отнасящи се не само до личните интереси на служителя, но и с тези на членовете на семейството му и приятели. Ако е налице вероятност за конфликт, интересите на дружеството трябва да са приоритетни. Служителите трябва да оповестят всеки личен конфликт на интереси или привиден такъв на техния пряк ръководител.

4. Архив

Дружеството води финансови записи и извършва подходящи вътрешни проверки, които удостоверяват бизнес причините за извършване на плащания към трети страни.

Всички сметки, фактури и други документи и записи, свързани с отношенията с трети страни, като клиенти, доставчици и бизнес контакти, трябва да бъдат подготвяни и поддържани със строга точност и пълнота.

5. Отговорни лица

o    Ако имате съмнения относно прилагането на тази политика се обръщайте до управителя

o    Консултирайте се с управителя, ако подозирате, че служител на Компанията се занимава с подкупи, корупция, измами или друг вид неприемливо или неетично поведение.

6. Приложимо законодателство

В сила за Компанията са всички национални закони, свързани с подкупи и корупция, особено такива, които са в юрисдикциите на държавите, в които компанията има офис/и или осъществява своята дейност.

При определяне на принципите, включени в тази политика, особено внимание е обърнато на изискванията на актовете на ЕС за борба с корупцията. Придържането към изискванията на ЕС е задължително за много от клиентите на компанията и са напълно приети от Компанията.

7. Обобщение

·         Трябва да се уверите, че сте прочели и разбрали този документ и да се съобразявате с тази политика по всяко време.

·         Предотвратяването, разкриването и докладването на подкупи и /или други форми на корупция са отговорност на всички служители, които работят за Компанията или под нейния контрол. Всички работници са задължени да избягват всякаква дейност, която предлага или може да доведе до нарушение на тази политика.

·         Трябва да уведомите вашия мениджър възможно най-скоро, ако сте убедени или дори се съмнявате, че е налице конфликт с тази политика или че такъв може да се появи в бъдеще.

·         Всеки служител, който нарушава тази политика може да бъде наказан дисциплинарно, което би могло да доведе и до уволнение при по-грубо нарушение.

·         Компанията си запазва правото да прекрати договорните си отношения с работниците, ако те нарушават тази политика.